Privacy Policy

Privacy Policy

1808food, gevestigd aan Vorsenpoel 16, 5283 ZE Boxtel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
https://1808food.nl
Vorsenpoel 16, 5283 ZE Boxtel
+31625075577

M. van Lijsdonk is de Functionaris Gegevensbescherming van 1808food Hij/zij is te bereiken via info@1808food.nl.


Persoonsgegevens die wij verwerken
1808food verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
βˆ’ Voor- en achternaam
βˆ’ Adresgegevens
βˆ’ Telefoonnummer
βˆ’ E-mailadres
βˆ’ IP-adres
βˆ’ Locatiegegevens
βˆ’ Bankrekeningnummer


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@1808food.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
1808food verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
βˆ’ Het afhandelen van uw betaling.
βˆ’ U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
βˆ’ Om goederen en diensten bij u af te leveren.


Geautomatiseerde besluitvorming
1808food neemt, op basis van geautomatiseerde verwerkingen, besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 1808food) tussen zit. 1808food gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
βˆ’ Hostinger
βˆ’ Ideal
βˆ’ WordPress
βˆ’ PayPal
βˆ’ Exact


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
1808food zal uw persoonsgegeven niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegeven worden verzameld. Wij zullen uw gegevens langer bewaren wanneer wij hiertoe verplicht zijn op grond van wettelijke verplichtingen.
1808food bewaart uw persoonsgegevens zo lang als u als klant bij ons bent ingeschreven. Zodra u bent uitgeschreven als klant zullen we uw persoonsgegevens verwijderen. Tenzij de wet een langere bewaartermijn voorschrijft. In dat geval houden wij ons aan de wettelijke bewaartermijn. In geval van een onverhoopte claim of procedure verwijderen we de persoonsgegevens binnen 6 maanden nadat de claim of de procedure tot een einde of oplossing is gebracht.
Delen van persoonsgegevens met derden
1808food verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. 1808food blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
1808food gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 1808food en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@1808food.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 1808food wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Β 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
1808food neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@1808food.nl.

Bekijk ons uitgebreide menu

Bekijk de heerlijkste rijsttafels en 5 gangen menu’s die 1808food je te bieden heeft.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid.