Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten tussen 1808food en de
consument, hierna te noemen de besteller


Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De bestelovereenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – De prijs
Artikel 8 – Nakoming bestelovereenkomst en aansprakelijkheid
Artikel 9 – Betaling
Artikel 10 – Klachtenregeling
Artikel 11 – Geschillen
Artikel 12 – Privacybeleid


Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Bestelovereenkomst: een overeenkomst tussen een besteller en 1808food waarbij de
besteller tegen betaling een maaltijd laat bezorgen of voor afhaal gereed laat maken.
2. Besteller: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bestelling op een bestelwebsite wenst
te plaatsen of plaatst.
3. Bestelwebsite: een door 1808food geëxploiteerde website of app die de besteller in staat
stelt een maaltijd bij 1808food te bestellen.
4. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de besteller in
staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die
toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor
de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk
maakt.
5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de besteller om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
6. Bedrijf: 1808food.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemers
1808food Vorsenpoel 16 5283 ZE Boxtel Tel: 06-25075577 info@1808food.nl


Artikel 3 – Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van 1808food en op elke
tot stand gekomen bestelovereenkomst tussen 1808food en de besteller.
2. Voordat de bestelovereenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden
langs elektronische weg aan de besteller ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de
besteller op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.


Artikel 4 – Het aanbod
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten,
digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling
van het aanbod door de besteller mogelijk te maken. Als 1808food gebruik maakt van
afbeeldingen, zijn deze bedoeld als voorbeeld. De afbeeldingen zijn geen waarheidsgetrouwe
weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. 1808food is niet
verantwoordelijk voor vergissingen hierover.
3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de besteller duidelijk is wat de rechten en
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Artikel 5 – De bestelovereenkomst
1. De bestelovereenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het
moment van aanvaarding door de besteller van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde
voorwaarden.
2. Indien de besteller het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, 1808food
middels een bevestigings-e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
3. 1808food treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige internetomgeving.
4. 1808food kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de besteller aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de bestelovereenkomst. Indien 1808fooc op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de bestelovereenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.


Artikel 6 – Herroepingsrecht
1. 1808food sluit louter overeenkomsten met betrekking tot ‘zaken die snel bederven of die
een beperkte houdbaarheid hebben’ in de zin van artikel 6:230p lid f sub 2 BW. Het herroepingsrecht
is derhalve bij alle overeenkomsten uitgesloten.


Artikel 7 – De prijs
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden
producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
btw-tarieven.
2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.


Artikel 8 – Nakoming bestelovereenkomst en aansprakelijkheid
1. 1808food spant zich in om de bestelovereenkomst bij de besteller af te leveren.
De ontvangst van de bevestigings-e-mail is geen waterdichte garantie dat de bestelovereenkomst succesvol bij 1808food is afgeleverd. Indien de besteller behoefte heeft aan een waterdichte garantie, adviseert 1808food om na de aanvaarding van het aanbod telefonisch contact met 1808food op te nemen. 1808food accepteert derhalve geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de uitvoering van de bestelovereenkomst.


Artikel 9 – Betaling
1. De besteller kan de betaling elektronisch voldoen via de bestelwebsite. om de betaling te voldoen:
2. Bij elektronische betaling via de bestelwebsite draagt Mollie zorg voor het onverwijld doorstorten
van het door de besteller betaalde bedrag aan 1808food.
3. Indien de besteller een betaald bedrag retour wenst te krijgen, dient hij contact op te nemen met
1808food.
4. 1808food kan de besteller kosten in rekening brengen voor het doen van een
elektronische betaling. Deze kosten zullen nooit hoger zijn dan het bepaalde in artikel 6:230k lid 1
BW.


Artikel 10 – Klachtenregeling
1. Klachten over de uitvoering van de bestelovereenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de
besteller de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij
1808food.nl.


Artikel 11 – Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen 1808food en de besteller waarop deze algemene
voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


Artikel 12 – Privacyverklaring
1. De Privacyverklaring waarnaar gelinkt wordt op de bestelpagina is onderdeel van deze algemene
voorwaarden. U kunt de privacyverklaring vinden op onze website www.1808food.nl.
2. Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde
rechten met betrekking tot de persoonsgegevens:
– Inzagerecht
– Rectificatierecht
– Recht op beperking van de verwerking
– Recht op overdraagbaarheid
– Recht van bezwaar en overige rechten

Bekijk ons uitgebreide menu

Bekijk de heerlijkste rijsttafels en 5 gangen menu’s die 1808food je te bieden heeft.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaat u akkoord met onze Algemene voorwaarden en ons Privacybeleid.